O projekcie

O Projekcie

Powiat bialski, jako beneficjent wiodący, realizuje w partnerstwie z białoruskim przedsiębiorstwem „Briestobldrostroj” projekt pn. „Poprawa dostępności powiatu bialskiego i rejonu brzeskiego dzięki budowie i przebudowie infrastruktury komunikacyjnej prowadzącej do przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo”, współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

dwaloga

Cel projektu

Głównym celem projektu jest usprawnienie dostępności do infrastruktury transportowej w Powiecie Bialskim oraz Rejonie Brzeskim poprzez modernizację infrastruktury dróg prowadzących do przejścia granicznego

Sławatycze – Domaczewo.

Przebudowa drogi

Realizacja projektu ułatwi komunikację społeczności polskiej i białoruskiej z Powiatu Bialskiego i Rejonu Brzeskiego. Przyczyni się do zwiększenia komfortu podróży oraz skrócenia czasu przejazdu służb ratunkowych i pozostałych pojazdów.

droga powiatowa Nr 1051L Zalesie – Chotyłów – Piszczac – Tuczna – Sławatycze - (4.4km)
droga lokalna N-424 po stronie białoruskiej Malorita-Miedno-Znamienka - (5.1km)

Zakup sprzętu

Zakupiony w ramach projektu sprzęt przeznaczony będzie do zimowego i letniego utrzymania dróg. Organizowane po obydwu stronach granicy szkolenia i konferencje przyczynią się do powstania wspólnej platformy wymiany doświadczeń, wiedzy z zakresu zarządzania
i utrzymywania infrastruktury drogowej.

Cele szczegółowe projektu

Zwiększenie jakościinfrastruktury drogowej w Powiecie Bialskim i Rejonie Brzeskim
Zwiększenie bezpieczeństwapoprawa jakości podróżowania oraz redukcja emisji CO2 w Powiecie Bialskim i Rejonie Brzeskim
Wzmocnienie kompetencjiosób odpowiedzialnych za zarządzanie infrastrukturą drogową poprzez współpracę transgraniczną oraz wymianę dobrych praktyk

Dofinansowanie Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany jest z Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, który działa w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS). EIS wspiera zrównoważony rozwój wzdłuż zewnętrznych granic Unii Europejskiej, pomaga zmniejszać różnice w standardach życia i rozwiązywać wspólne transgraniczne wyzwania.

Planowane rezultaty projektu

Długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg – 9,5 km;

Dwa powiaty korzystające ze zmodernizowanych lub stworzonych usług transportowych oraz infrastruktury;

Partnerstwo ustanowione w celu zmodernizowania lub utworzenia przyjaznych dla środowiska systemów lub usług transportowych;

Kampania promocyjna podnosząca świadomość pod względem transportu o niskiej emisji dwutlenku węgla;

Opracowane dwie strategie dotyczące usprawnienia systemu transportu lub dostępności regionu - strategie będą opracowane w rezultacie przeprowadzonych webinariów. Strategie zostaną ustanowione w formie dokumentów zatwierdzonych przez władze lokalne;

Zmniejszenie czasu podróży w przedmiotowych regionach z 11 do 7 minut;